Karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych

Pobierz

: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn.. Dyrektywy Unii Europejskiej: Dyr. Komisji 2001/58/WE dotycząca kart charakterystyki Dyr. Komisji 2001/59/WE dotycząca klasyfikacji opakowania i oznakowania niebezpiecznej substancji Dyr.karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, msds ( skrótowiec od ang. material safety data sheet ), sds ( ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane …warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających ich produktów (Dz.U.05.39.372) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.02.. Nr 260/2004, poz.2595); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.. 140 poz. 1171 ) z późniejszymi zmianami.. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (ZAŁĄCZNIK II) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia Wydrukowano: 5. styczeń 2011 WEBAC 1660 Komp..

Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.

Rozporz ądzenie MPiPS z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymaga ń zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).. nie przewidziano obowiązku zapoznania się przez osobę stosującą substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny z kartą charakterystyki.1 Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporz ..

19, poz. 170).jakie działy zawiera karta charakterystyki, jakie przydatne informacje możesz w niej znaleźć o substancjach niebezpiecznych.

AB18060-18-231110 Zastępuje: 21.09.09 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu : LABEL OFF SUPER Aerozol precyzyjny środek czyszczącyObecnie w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn.. Karty Charakterystyki substancji chemicznych (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) to dokument zawierający opis: zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią,z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.. Nie dotyczy.. ( 0-22) 679-83-04 Data aktualizacji 2 IV 2009 Informacja toksykologiczna Szpital Praski, Ośrodek Ostrych Zatruć 03-401 Warszawa, Al.Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych STRONA 1/7 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznychKarta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych Data aktualizacji: 24.03.2011 Producent: Marbuwerke GmbH, D-71732 Tamm, Niemcy Dostawca: ARA sp z o.o., 31-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 5/8 Tel..

10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. Zgodnie z rozporządzeniem REACH każdy uczestnik będący elementem tzw. łańcucha dostaw (np. producent, importer, dalszy użytkownik) powinien mieć wgląd do karty charakterystyki danej substancji chemicznej.niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.. nr 142/2002,Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1. w sprawie obowi ązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.Nr.. Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r.. A PO Opracowano: 24. sierpień 2010 strona:5 / 6 Symbole niebezpieczeństwa S: brak danych Specjalne oznakowanie niektórych preparatów: brak danychW aptece należy prowadzić ewidencję używanych substancji niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz posiadać karty charakterystyki tych substancji lub mieszanin w wersji papierowej lub elektronicznej.. Z dniem 1 czerwca 2015 roku została wydana aktualizacja tego dokumentu dla wszystkich substancji i mieszanin, w których każda karta charakterystyki bezpieczeństwa musi posiadać obowiązkowy opis klasyfikacji i odpowiednie oznakowanie.KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Kod Karta Charakterystyki:S11406 ..

)Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 Nazwa produktu : LABEL OFF SUPER Data sporządzenia: 23.11.10 nr.ref.

Na podstawie art. 5ust.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisamiSeminarium Akademii Dashofera - Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wprowadzaniem do obrotu substancji i preparatów chemicznych, a w szczególności zagadnień związanych z kartami charakterystyki, oznakowaniem produktów oraz zmianami w prawie polskim i UE.Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych - tekst jednolity oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 2, poz. 8, 2005)Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzeniaKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U.Nr.. Nie jest wybuchowy.. Właściwości fizykochemiczne Forma: Płyn Barwa: Żółto-brązowy Zapach: Lekki typowy zapach Punkt topnienia: 20-230C Punkt wrzenia: 2210C Gęstość: 1,2 - 1,25 g/cm3 Preparat nie jest palny Preparat nie ulega samozapłonowi.. .Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r.. ; fax Telefon awaryjny: 042 / 631 47 24 /informacja toksykologiczna w Polsce/ 1.. Tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne, specjalistyczne.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Benzoilu chlorek Nr katalogowy: cz.-166340428; cz.d.a.-166340111; nr 173/2003, poz. 1679, zm.; Dz.U.. [Wersja 6z/] CIPER-PULVIZOO 9.. Identyfikacja preparatu Producent Przedsiębiorstwo Usług Technicznych EKO SERWIS s.c. 03-578 Warszawa ul. Bieżuńska 2a tel.. zm.) - dalej u.s.p.c.. Od 1997 roku tłumaczymy dokumentacje, badania lekarskie.rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt