Usprawnianie technik szkolnych plan pracy

Pobierz

Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez szkolnych specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda).Tematyka zajęć obejmuje usprawnianie w miarę możliwości u uczniów zaburzonych funkcji poznawczo - operacyjnych, czyli tych czynności psychicznych i fizjologicznych, dzięki którym otrzymujemy i przetwarzamy informacje.. Zespół Szkół nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 16 im.. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.- usprawnianie technik szkolnych, - korekcję wad postawy, - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, - zajęcia stymulacyjno - terapeutyczne, - zajęcia metodą "Tomatis i Biofeedbeck", .. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Terapia logopedyczna VII.. 7. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką.Usprawnianie technik szkolnych może być rozumiane zatem jako działania prowadzone zarówno w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (kiedy celem jest np. stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych), zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (wyrównywanie braków w umiejętnościach uczniów) lub zajęć rewalidacyjnych .rysowanie po śladzie z wykorzystaniem kart pracy umocowanych na tablicy .. Szkoła nie jest szkołą obwodową.. •Usprawnianie pamięci, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej.Usprawnianie technik szkolnych (UTSZ) Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości..

Usprawnianie techniki czytania i pisania.

Ich celem jest maksymalne rozwijanie i wzmacnianie funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze, a także usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych oraz kompensowanie braków.. § 6 Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej.. Diagnoza logopedyczna VI.. Zawiera również kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie i dynamizacje- stymulowanie rozwoju: uwagi, pamięci słuchowej ,•Usprawnianie motoryki małej, grafomotoryki.. Usprawnianie procesów wzrokowo-ruchowo-słuchowych.. •Rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi.. Wydłużenie czasu pracy z jednoczesnym udzielaniem dodatkowych wskazówek i wyjaśnień na przykładzie.. Cele etapowe: Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich społecznych konsekwencji.Usprawnianie techniki czytania i pisania: • wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie, • analiza wyrazowa usłyszanego zdania , • układanie wielowyrazowych zdań z rozsypanki wyrazowej, • wyszukiwanie podobnych kształtów, figur geometrycznych, szczegółów różniących obrazki, • dyktanda, zabawy ortograficzne rebusy .3.. Kontakt telefoniczny.. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez szkolnych specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda).Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- "Ortograffiti" w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Suchowoli Prowadzący : mgr Bożena Staranowicz- terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog Zajęcia "Ortograffiti" realizuje się w wymiarze 1 godziny tygodniowo w 6 grupach: 1.4a, 4b, 4c- 6 osób 2..

... Usprawnianie techniki czytania.

Wspieranie dziewczynki w pracy nad pokonywaniem trudności, budowanie wiary we własne możliwości i poczucia własnej wartości, przez częste chwalenie i nagradzanie wysiłku wkładanego w pracę, dostrzeganie drobnych osiągnięć.- wykonywanie pracy na czas (ze stoperem) w takich zajęciach, jak np. stemplowanie kopiowanie, układanie; - kolorowanie ukrytego obrazka; - wykonywanie rysunku wg dyktowanych poleceń.. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podj ęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.. Napisz do nas.. Świat widziany oczami dziecka/osoby niepełnosprawnej autor: Edyta Dyjak kategoria .Ustalamy zasady przygotowania przyborów szkolnych do lekcji, przebiegu prac porządkowych - zajęcia organizacyjne.. Nauczyciele prowadzący zajęcia usprawniające techniki szkolne stwarzają warunki, aby uczniowie mieli szanse osiągać to wszystko, na co ich stać.. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.. •Usprawnianie percepcji słuchowej, rozwijanie funkcji słuchowo - językowych.. Diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zaj ęć logopedycznych, zapoznanie si ę z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, konsultacje z wychowawc ą i pedagogiem szkolnym, zało żenie dokumentacji.. 22 - dyrektor.. Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej: wyróżnianie wyrazów w zdaniu; wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów; układanie wyrazów z sylabPlan pracy logopedycznej V. Rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy..

2.doskonalenie umiejętności szkolnych.

Ćwiczenia: równoważne .Zajęcia rewalidacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolnym 2013/2014toryczno-poznawczych, muzykoterapia, Biofeedback, terapia zajęciowa, usprawnianie technik szkolnych czy kinezyterapia.. 5a- 6 osóbPLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.. METODY PRACY LOGOPEDYCZNEJ:4.. Usprawnianie nadgarstka oraz ruchomości wszystkich stawów palców, wzmacnianie mięśni palców i dłoni: luty - przekładanie drobnych przedmiotów z ręki do ręki - nawlekanie koralików - nawijanie sznurka na przedmiotach1) usprawnianie technik szkolnych 2) korekcja wad mowy 3) korekcja wad postawy 4) usprawnianie w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się.. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.. Szkoła przyjmuje uczniów także w trakcie trwania roku szkolnego.. Metody pracy wykorzystywane podczas realizacji powyższego planu: − Metody: aktywizujące, praktycznego działania, impresyjne i ekspresyjne, podającePLAN PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBISZEWIE ..

Ogólny plan pracy logopedycznej 1.

3.Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą.. ćwiczenia dłoni, rąk, palców w różnych układach ze stopniowym zwiększaniem szybkości .toryczno-poznawczych, muzykoterapia, Biofeedback, terapia zajęciowa, usprawnianie technik szkolnych czy kinezyterapia.. •Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.. 27 - pedagog,psycholog.PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowała: Agnieszka K. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Osoba realizująca program - Agnieszka K. Formy realizacji - zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.. Ramowy program usprawniania logopedycznego .. Do zadań logopedy w szkole i placówce należy w szczególności: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia .. usprawnianie techniki czytania i pisania,PLAN PRACY 1.. 3.- usprawnianie tempa i techniki czytania - trening czytania, - poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, - poprawa poziomu graficznego pisma - trening pisania, - usprawnianie i rozwijanie umiejętności arytmetycznych, podniesienie sprawności rachunkowej w zakresie czterech działań na liczbach naturalnychZbiorcza karta zajęć rewalidacyjnych (usprawnianie technik szkolnych, usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych) autor: Kinga Haremza kategoria: opracowanie.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego autor: Marzena Wilk kategoria: awans zawodowy.. Motoryka duża Gimnastyka: krążenia głowy;odwracanie się z pleców na brzuch, z boku na bok;podskoki: jednonóż, obunóż;przewroty w przód i w tył;siedzenie z podparciem i bez podparcia;skłony w przód;skręty tułowia: w prawo, w lewo.. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.PLAN PRACY LOGOPEDY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 .. Na podstawie wieloaspektowej diagnozy dla każdego .. Czas realizacji - rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I -VI.Plan pracy indywidualnej z uczniem wykazującym specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu.. rozpoznawanie i nazywanie liter dobieranie takich samych samogłosek .. Usprawnianie tempa pracy.. Usprawnianie techniki czytania i pisania.. Utrwalanie i uzupełnianie braków w wiadomościach, przygotowanie się do zakończenia semestru, poprawa ocen - zajęcia wyrównawcze Usprawnianie technik szkolnych, wyrównywanie braków, odrabianie zadań domowychUsprawnianie ruchów rąk: grudzień/ styczeń: ćwiczenia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik: 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt