Informacja publiczna odpowiedzi

Pobierz

- nieOdpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.. 3.Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.. Zgodnie z art. 13, ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. 11 lipca 2014 , Kategoria: Aktualności | Komentarze: 105.. Czy otrzymali Państwo ,,Białą Księgę Szczepień HPV" autorstwa Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan?. Szanowna Pani.. zm.)Pytania I Odpowiedzi.. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1).. Organ administracji nie może wydać decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, jeśli uzna, że nie podlega ona przepisom .Informacja publiczna dotyczy sfery faktów.. Informacja publiczna na wniosek jest udostępniana bez zbędnej zwłoki - najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a jeśli nie może zostać udostępniona w tym terminie, należy poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazać nowy termin - ale nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.Wniosek o informacje publiczną może być odformalizowany, złożony zwykłym mailem, bez podpisu.. Orzeczenia: 1635.Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej..

z 2020. poz. 2176), przekazuje poniższe odpowiedzi: 1.

Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).Jak zgodnie z prawem odmówić dostępu do informacji publicznej.. Rośnie świadomość społeczna mieszkańców Konina i powiatu konińskiego.. Informację wytworzył: Iwona Przewoźna Kier.. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.. Powinien zawierać dwie ważne informacje - o co wnioskujemy i w jakiej formie ma być to udostępnione - wzór wniosku.. Znak sprawy: WG.1431.72.2014.. Dodano: 5.02.2022 13:46, Żródło: LM.pl.. Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i .badając sprawę sąd nie miał wątpliwości, że przesłane do urzędu zapytania o sposób wykonania przez gminę obowiązków w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt dotyczą informacji publicznej ( art. 61 konstytucji rp ), zatem obowiązkiem burmistrza było udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości, chyba że zaszły przesłanki do …Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej Nadleśnictwa, jako jednostki zarządzające mieniem Skarbu Państwa - są zobligowane do odpowiedzi na wnioski o udzielenie dostępu do informacji publicznej, które mogą dotyczyć wielu sfer działalności Nadleśnictwa.2..

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.

Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.Proszę pamiętać o terminach!. Kto udostępnia informację publiczną?. Mieszkańcy korzystają z prawa do informacji publicznej.. Wzory skarg na bezczynność (podzielone według przesłanki składania): brak odpowiedzi z urzęduInstytucja publiczna - czyli taka, która wykonuje zadania publiczne (czyli zadania państwa) lub zarządza majątkiem publicznym (czyli własnością państwa) - która ma taką informację..

W odpowiedzi na skargę wyczytałem jeszcze, że wójt powołuje się na Art. 57.

2.Na podstawie art. 13 ust.. Nie jest to tylko nierealny postulat, ponieważ już kilkanaście lat funkcjonuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, a wszystkie organy mają obowiązek ujawniać w dostępnym dla każdego w sieci Biuletynie Informacji Publicznej, informacje o swojej działalności, gospodarowaniu .Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej - przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi.Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autora oraz szeroko odnoszą się do orzecznictwa sądów administracyjnych.Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384.. 2020, poz. 2176) w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.01.2021 r. informujemy, że na terenie Gminy Otmuchów wyznaczono 3 punkty szczepień przeciwko Covid-19; El-Med, Otmuchów, ul.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ustępie 3, komórka organizacyjna Oddziału właściwa do udzielenia odpowiedzi na wniosek powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia .Działalność organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne powinna być jawna..

§1) Urząd Gminy w Lelkowie nie ustanowił i nie eksploatuje Systemu ZarządzaniaRE: Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.ST.1431.5.2021.. Zadania publiczne to zadania nakładane na podmioty ustawami (sądownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ochrona zdrowia, oświata, kultura, pomoc społeczna).Wzór odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.. Ewa Kuczyńska.. 1 pkt.. RIK, Tadeusz Zimny Z-ca Wójta.Urzędnicy, którzy nie dopełnili należycie swoich obowiązków w tym zakresie, najczęściej odsyłali interesantów do Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) bez podawania wskazówki, gdzie dokładnie szukać danej informacji, żądali złożenia wniosku na formularzu udostępnionym przez urząd lub prosili o wskazanie podstawy prawnej wymaganej informacji oraz poinformowanie, do jakich celów będzie ona wykorzystywana.ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Szanowny Panie, Dziękujemy za przesłane zapytanie.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Coraz więcej osób zwraca się do urzędów z wnioskami o udostępnienie .Z powyższych względów, mając na uwadze dyspozycję art. 13 ust.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.. 04-051 Warszawa.Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), oraz partie polityczne.. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 782), uprzejmie informuję, iż żądana informacja zostanie udzielona w terminie do dnia 09.01.2015 r." Pokaż załącznik: skan2014-12-23-080506.pdf Każdy podmiot wykonujący zadania publiczne jest obowiązany udostępniać informację publiczną.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dnia 28.02.2017 r. udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje: Ad.. Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Podstawa prawna: art. 13 ust.. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669 z późn.. Materiały Informacja o wysokości kosztów materiałów biurowych związanych z udostępnianiem informacji publicznej w roku 2016 r. _cennik.pdf 0.25MBUrzędy zasypywane pytaniami.. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.. Aleksandra Braciszewska-Benkahla..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt