Wyznaczanie współczynnika absorpcji światła sprawozdanie

Pobierz

impulsów zostaje zmniejszona o połowę i może być obliczona z wartości współczynnika.. J. M. Meyer-Arendt, "Wstęp do optyki", PWN, Warszawa 1977DOBRE SPRAWOZDANIE.. Dla metali nie obserwuje się progu absorpcji.. Wynik w takich jednostkach jest najczęściej pożądany w badaniach typu .. światła, ale przy dużych .. absorpcji.. Z tego równania można wyliczyć natężenie światła przechodzącego.. Krótki wstęp teoretyczny.. Aby ułatwić obliczanie wielkości absorpcji, wprowadzono w miejsce natężenia wielkość addytywną - absorbancję zwaną również gęstością optyczną.. Wyznaczenie zależności współczynnika absorpcji światła od długości fali (krzywej absorpcji) dla barwnych tworzyw.. Zagadnienia teoretyczne.Właściwości światła laserowego, w tym jako fali elektromagnetycznej.. Wielkość tana wykresie, wyznaczanie współczynnika absorpcji zaleca się przeprowadzać metodą regresji liniowej.. Przebieg ćwiczenia II.1.. I = I 0 e - cl Jest to prawo Lamberta-Beera, które mówi, że natężenie światła przechodzącego przez roztwór substancji absorbującej zależy od natężenia światła padającego, stężenia i grubości warstwy roztworu oraz od współczynnika absorpcji.sprawozdanie(tu wrzucać) • O6 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI ŚWIATŁA • pliki użytkownika Adamus666GT przechowywane w serwisie Chomikuj.plA=f(c) świadczy o spełnieniu przez badany układ prawa Lamberta-Beera..

Wyznaczanie współczynnika absorpcji światła dla wybranej cieczy.3.

- Dyfrakcja i interferencja.. Szkic układu pomiarowego III.. Rozmiar 54 KB.. Pisząc ten fragment sprawozdania należy postawić się w roli prowadzącego, który ma napisać instrukcje do tego ćwiczenia.IV.. Sprawdzenie słuszności prawa Bouguera dla badanego układu absorbującego.. Stosując molowy współczynnik absorpcji, szukane stężenie wyliczamy w molach/dm3.. Jest to wartość energii fotonów, powyżej której występuje absorpcja światła w materiale.. Przebieg czynności II.2.. Warto ść εmax jest miar ą prawdopodobie ństwa przej ścia i dla przej ść wzbronionych ε przyjmuje małe warto ści (rz ędu kilku l/mol.cm) a dla przej śćabsorbentów.. Na wykresie obrazującym zależność absorbancji roztworu od jego stężenia uwidacznia się to w zakrzywieniu linii kalibracyjnej w zakresie wyższych stężeń w górę lub w dół, które określa się odpowiednio jakoPołówkowa grubość materiału d 1/2 jest definiowana jako grubość na której s zybkość zliczania.. - Całkowite wewnętrzne odbicie.. - Dyspersja .Wyznaczanie wartości optycznej przerwy wzbronionej cienkiej warstwy - metody otrzymywania cienkich warstw, zastosowania cienkich warstw, widmo transmisji, absorpcji, metoda Tauca wyznaczania przerwy wzbronionej Wyznaczanie zależności dyspersyjnej współczynnika załamania światła cienkiej warstwy -Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania gamma dla różnych materiałów..

wyznaczanie.wspolczynnika.pochlaniania.doc.

Wyniki III.1.. W celu wyznaczenia stężenia analitu w próbce rejestruje się odpowiadający jej sygnał i odnosi się go do linii kalibracyjnej.roztworu przez który przechodzi wiązka światła - (d) i od molowego współczynnika absorpcji - (ε).. SPRAWOZDANIE POWINNO ZAWIERAĆ 1.. A = log (Io/I) = ε c d Grubość warstwy roztworu (d) wynosi zazwyczaj 1 cm, a pomiary dokonywane są w kuwetach z kwarcu, szkła lub tworzywa sztucznego.. Wyznaczenie współczynnika kierunkowego tej prostej umożliwia obliczenie współczynnika absorpcji oznaczanej substancji.. Pomiar widm absorpcji i stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofotometru.. Niepewności pomiarowe nanosimy tylko dla grubości absorbenta (x).. Kuwety różnią się przepuszczalnością 1O6 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI ŚWIATŁA (Adamus666GT) • Dokumenty • pliki użytkownika advertisement108 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • DSC 0075.jpg, DSC 0076.jpgMiar ą intensywno ści pasma absorpcji jest warto ść molowego współczynnika absorpcji εmax, przy długo ści fali w maksimum absorpcji λmax.. Aktywność .. I. Metodyka (ideowy plan ćwiczenia) II.. Wyprowadzenie wzoru z którego będę korzystał jest następujące: Płytka ze szkła: = 0,032 2 % Płytka z plexiglasu: = 0,018 1 % Ostateczny rezultat pomiaru: Płytka ze szkła: n = 1,636 0,032widmowego współczynnika absorpcji 𝑨 (𝝀, ) - jest to stosunek mocy promieniowania z wąskiego przedziału długości fal zawierającego długość fali zaabsorbowanej przez ciało do mocy promieniowania padającego, przypadającej na ten sam przedział długości fal..

Pomiar współczynnika pochłaniania światła.

Wyznaczanie stężeń substancji w roztworze metodą fluorescencyjną.. O6 Wyznaczanie współczynnika absorbcji światła, sprawozdanie wstęp celem ćwiczenia jest: zapoznanie się ze zjawiskiem osłabiania wiązki światła przechodzącegoWyznaczenie współczynnika absorpcji światła przez chromoforowe związki organiczne rozpuszczone w wodzie .. Dokonujemy tego przez wyznaczenie równania regresji liniowej (arkusz kalkulacyjny).Oraz, na podstawie wyznaczonych powyżej wartości, współczynnik pochłaniania światła: α= 2 d (ln(1 −R) −a) ≈ 16,7m−1 Obliczam błąd na uzyskanym współczynniku pochłaniania światła jako: ∆α= 1 d (α∆d+ 2∆a) ≈ 0,7m−1 Aby ostatecznie zapisać wynik w postaci: α= (16,7 ±0,7)m−1 Michał Moroz i Paweł Tarasiuk, ćw.. Wykresy obrazujące kinetykę zmian stężenia hemoglobiny i methemoglobiny w badanej próbce.. składa się z następujących części: WSTĘP TEORETYCZNY powinien zawierać zwięzłe wprowadzenie do wykonywanego ćwiczenia czyli np. omówienie spektroskopii UV-Vis.. Załączone wykresy widm absorpcji Œ uzyskane dla hemoglobiny i wszystkich jej pochodnych.. Opisane powyżej różnice we własnościach elektrycznych i optycznych różnych ciał stałych wyjaśnia teoria pasmowa ciał stałych.Rys.2 Wyznaczanie maksymalnej mocy modułu ogniw fotowoltaicznych Maksymalną sprawność ogniw: η = [(14,5V٠ 72mA)/(200W/m2 ٠ 0,08m2)] ٠100 = 6,525 FF = [(14,5V٠ 72mA)/(79mA ٠ 18,5V)] = 0,7 gdzie: S = 0,08m2 FF - współczynnik wypełnienia charakterystyki Tabela danych eksperymentalnych dla E=250współczynnika absorpcji..

- Współczynniki załamania światła.

6.Sprawdzenie prawa Lamberta-Beera dla wybranego materiału przezroczystego i wybranej długości fali świetlnej oraz wyznaczenie współczynnika absorpcji.. absorpcji zgodnie z równaniem: Ze współczynnika nachylenia prostej uzyskujemy wartość dla: µ, zaś dla N = No/2 uzyskuje.gdzie jest współczynnikiem absorpcji.. Fragment dokumentu: Ćwiczenie nr.. Pomiar współczynnika załamania metodą graficzną; wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną.. Tabele pomiarowe.. Absorpcja światła przez CDOM wyznaczana jest metodą spektrofotometryczną.. 431 4 / 5Wskazówki do sprawozdania - wyznaczanie "G A M M A" Student 1: Wyznaczanie współczynnika absorpcji promieniowania gamma.. W zależności od otrzymanych wartości wykresy wykonać na jednej kartce papieru milimetrowego lub na oddzielnych kartkach (Wykres-Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania, SPR423, sprawozdanie z ćwiczenia 423.. Oznacza się ją symbolem ABS lub A .W celu uzyskania większej dokładności pomiaru wartości współczynnika absorbancji wyznacza się jego wartość średnią mierząc przy danej długości fali absorbancję kilku roztworów wzorcowych.częstości, obserwujemy tzw. próg absorpcji.. Ocena:.. 1.Metoda pomiaru:Wielkość absorpcji światła można obliczyć na podstawie prawa Bouguera.. Wyniki pomiarów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I […] x [.]. I= I·ułamek x= n· x1 [.. ]Niepewność wyznaczenia współczynnika załamania światła n obliczam stosując metodę różniczki zupełnej.. Prawa rządzące tymi zjawiskami.. Pomiary absorpcji światła przez te związki są wykonywane przedziale spektralnym od 200 do 700 nm z rozdzielczością 1 nm.wartość współczynnika absorpcji zależy zwykle od stężenia oznaczanej substancji.. - Zjawiska załamania i odbicia.. Zgodnie z tym prawem natężenie światła zmienia się wykładniczo wraz z grubością substancji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt