Na podstawie własnej wiedzy oraz mapy w atlasie historycznym uzupełnij schemat

Pobierz

sejm konwokacyjny w 1764 r. 3. sejm rozbiorowy w 1773 r. 4.. Zadanie 7.. Po lekturze uzupełnij kartę pracy.. Uzupełnij tabelę dotyczącą stref klimatycznych oraz stref krajobrazowych na Ziemi.. a. odszukaj na mapach w podręczniku lub atlasie miejscowości, których nazwy wymieniono w pierwszej kolumnie.. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi do rozwiązań maturzystów.. Jest członkiem UE i wyraziło chęć przystąpienia do strefy Schengen, ale pozostali członkowie tej strefy odnoszą się do tego niechętnie.Mieszka I na podstawie źródeł średniowiecznych oraz przekonamy się, jak wyobrażano sobie tę postać w XIX w.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.- Uczniowie wykonują zadanie 2. w karcie pracy; - Na podstawie rysunków znajdujących się w podręczniku nauczyciel wprowadza pojęcia frontu atmosferycznego - ciepłego i chłodnego; - Uczniowie wykonują zadanie 3. w karcie pracy; - Korzystając z map klimatycznych w atlasie, nauczyciel wraz z uczniami wymienia cechy charakterystyczne .Na podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, Geografia.. Mapa polityczna Europy .. Na mapie zaznaczono położenie pięciu wybranych stacji meteorologicznych.. Fragment mapy politycznej Europy.. Sejm Wielki (Czteroletni).. Zadanie 18.. Zadanie 4.1.. Karta pracy Natura i mieszkańcy Afryki w oczach Europejczyka 1..

Na podstawie własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

pwz: 12% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Hierarchizuje materiał w dłuższych i krótszych okresach.. Wykorzystywać różne środki wiedzy historycznej: różne rodzaje map, dane statystyczne, literaturę, materiałoraz w przedmiotowych zasadach oceniania).. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.. - za uwzględnienie w opisie logicznie powiązanych procesów w jednym etapie.Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.. Jedną z atrakcji _____ Parku Na…Sprawdź poprawność wykonania zadania, korzystając z odpowiednich map w atlasie geograficznym.. Nazwa państwa Numer na mapie Opis A.. Część 1.. (0-1) Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.. Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MHI-R1_1P-112 2 Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony Część I (20 punktów) Zadanie 1.. Zadania od 1. do 10. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego.. Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:FlagaPaństwoStolicaRzeka, nad którą leży stolicaObowią Odpowiedź na zadanie z Geografia 6Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tekst o ruchomych wydmach..

Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

Mapa polityczna umożliwia określenie położenia wybranego państwa względem państw sąsiednich oraz obiektów geograficznych niekiedy o ważnym znaczeniu gospodarczym - przykładem może być dostęp do morza.. Numer profilu glebowego Typ gleby Podłoże geologiczne (skały) Przydatność rolnicza brunatna wapienie bielicowa lessNa poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.. i numer, którym oznaczono je na mapie (B.).. Operować pojęciami właściwymi danej epoce.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Obserwacja mikroskopowa różnych typów tkanek zwierzęcych.. - MidBrainart.. (0-1) Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk i procesów.. Uzupełnij tabelę.. Na podstawie: B. Danowska, T. Maćkowski, Przez wieki.Na podstawie mapy uzupełnij tabelę - do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. ewelina5353535 .. Uzupełnij tabelę przedstawiającą podział tkanek zwierzęcych bilogia klasa6 zad.4str.18 .Uzupełnij tabelę - do każdego opisu działań dopisz nazwę państwa, w którym były one prowadzone, oraz numer, którym oznaczono to państwo na mapie..

(3 pkt) Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

(Demart, Warszawa 2006,s.. D. w punkcie widokowym na brzegu rzeki Czarna Hańcza w polu B3.. Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położoneNa podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższy tekst właściwymi informacjami wybranych spośród podanych : ( Afryce , Europie , nadurbanizacja , wiejskiej , miejskiej , wysoki , niski ) Wartość wskaźnika urbanizacji zależy głównie od stopnia rozwoju gospodarczego danego obszaru, dlatego też najwyższe wartości osiąga on w _____.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Zadanie 19.. Monarchia parlamentarna, w której głową państwa - od 2013 roku po abdykacji królowej Beatrycze - jest król Wilhelm Aleksander z dynastii orańskiej, to (A2.. Zadanie 1.. (0−1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. - za poprawny opis uwzględniający logicznie powiązane procesy podzielone na dwa etapy.. Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Biologia from Guest.. Zadanie 27.Na podstawie własnej wiedzy podaj główną przyczynę różnicy między wartością wskaźnika lesistości w województwie lubuskim ale a lesistością w województwie lubelskim .. budowa stawu oraz rodzaje stawów (przykłady).. 11 marca 2011 roku, o godzinie 14.46 miejscowego czasu, Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 9 w skali Richtera.C..

(2 pkt) Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Obserwacja mikroskopowa różnych typów tkanek zwierzęcych.. Opis B. Opis C. na brzegu jeziora Hańcza na granicy pól mapy C1/C2.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą rewolucja.4.. (II 1.f.7) Schemat punktowania 2 p.. Opis państwa.. Jak narrator Europejczyk przedstawia afrykańską przyrodę?1.. Takie usytuowanie kraju nazywamy położeniem politycznym.Jak wiesz z historii, położenie polityczne miało i ma nadal wielkie znaczenie.Na podstawie: 2013 Freedom in the World, Zadanie 26.. Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:FlagaPaństwoStolicaRzeka, nad którą leży stolicaObowią Odpowiedź na zadanie z Geografia 6Proponuję skorzystanie z map w powszechnie dostępnych atlasach szkolnych.. Wybierz odpowiedź (TAK/NIE) oraz uzasadnienie swojego wyboru… poniżej.. (1 pkt) Na podstawie podanych informacji odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanychTemat: Wpływ zła na osobowość człowieka - historia Kurtza na podstawie "Jądra ciemności".. Dokonaj również pisemnej charakterystyki Kurtza.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.Zadanie 1.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Mapa przedstawia rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych na świecie.Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. (1 pkt)Na zdjęciu lotniczym, wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1 .Komentarz do zadań z geografii 6 Opis zadań egzaminacyjnych.. Do tej lekcji mogą to być mapy: Polska dzielnicowa, w Atlasie historycznym dla szkół podstawowych (Nowa Era, Warszawa 2012, s. 26) lub Polska w czasach rozbicia dzielnicowego w Ilustrowanym atlasie historii Polski (Demart, Warszawa 2006, s. 30).. • Na lekcji powtórzeniowej oraz na sprawdzianie ucznia obowiązuje znajomość zagadnień z działu programowego podlegającego kontroli.1.. Wykorzystaj informacje z podręcznika (s. 108, 110 i 111) oraz mapy w atlasie geograficznym.. Przydatność rolniczą gleb określ w skali ocen: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka.. Rodzaj tkanki.. 1.Na podstawie poniższych tekstów i własnej wiedzy wyjaśnij, podając trzy argumenty, dlaczego skutki trzęsień ziemi na obszarach słabo rozwiniętych gospodarczo i wysoko rozwiniętych są tak różne.. lub Państwo polskie za pierwszych Piastów w Atlasie historycznym Polski (PPWK, Warszawa-Wrocław 1987, s. .. Prześledzimy na mapie przebieg konfliktu z Henrykiem V i dowiemy się .Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij zdania - wpisz nazwę państwa (A.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt