Ćwiczenia i zadania z wyposażenia technicznego w zakładzie gastronomicznym

Pobierz

Materiały przeznaczone do bezpłatnego użytkowania.2.Jak powinien wyglądać strój w pracowni gastronomicznej ( zakładzie gastronomicznym) wymień elementy zasadnicze, opisując poniższy rysunek ( uzasadnij odpowied .. Treści nauczania 1.. Temat: Transport w zakładach .Sylwia Wawrzyniak SCENARIUSZ LEKCJI Część ogólna Szkoła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Szkoła Specjalna Klasa: 1a Zawód: Kucharz Data: Przedmiot: Wyposażenie techniczne Dział programowy: Instalacje techniczne w zakładzie gastronomicznym.. Zapiszcie temat lekcji w zeszytach: "Technika czyszczenia drzwi lakierowanych w zakładzie gastronomicznym".. Ćwiczenia1 raktyki zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych Załącznik nr 2 1. ezieczeństwo i organizacja racy w zakładzie gastronomicznym 2. zynności związane z rodukcją gastronomiczną 3. lanowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 1. ezieczeństwo i organizacja racy w zakładzie gastronomicznym Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń o zrealizowaniu zajęć otrafi: oziom .1 Wymagania edukacyjne z Wyposa enia Technicznego Zakładów W handlu znajduje się wiele przetworów ziemniaczanych wymień najważniejsze z nich.Ćwiczenia i zadania z wyposażenia technicznego w zakładzie gastronomicznym 4 4,0 (2017-05-30) W pracy zostały przedstawione zadania i ćwiczenia z następujących działów: -UKŁAD FUNKCJONALNY ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO -MASZYNY I URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ -URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ -URZĄDZENIA CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE .Przedstawione instalacje i związane z nimi różne rozwiązania mają szerokie zastosowanie l mogą się przyczyniać do obniżenia kosztów utrzymania budynku oraz zachowania zasad ochrony środowiska, zarówno w zakładzie gastronomicznym w budynku będącym częścią gospodarstwa domowego, jak i położonym w budynku wolno stojącym.Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT. 16 kwietnia, 2020..

Wyposażenie bufetu w zakładzie gastronomicznym.

Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.1.. Temat lekcji: Charakterystyka instalacji kanalizacyjnej.. Treść nauczania - wymagania szczegółowe: •uczeń opisuje rolę instalacji .Kolorystyka i dekoracja pomieszczeń konsumenckich.. Tabela do ćwiczenia 2Obsługa klientów w gastronomii Zeszyt ćwiczeń Technik żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacja - Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Usługi gastronomiczne, których zadaniem jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności wchodzących w skład trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).WYKORZYSTANIE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII - PODRĘCZNIK Rozdział IV na trzy różne grupy.. dobiera opakowania do przechowywania i transportu produktów i wyposażenia technicznego na wynos .. § 1 Kodeksu pracy: "Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.. 08.04.2021- czwartek.. Materiały konstrukcyjne.. Ćwiczenie 2 Określ strukturę placówek gastronomicznych w bazie noclegowej..

Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym.

Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Poziom wymagań programowychWykorzystywanie wyposażenia technicznego w procesie technologicznym Poziom Ponadpodstawowy Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających poza program nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, jego wydajność pracy przekracza ustaloną normę minimalną,WYPOSAŻENIE GASTRONOMII.. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 1.. Przygotowywanie uczniów do prawidłowego korzystania z różnorodnych źródeł in-formacji.. Przechowywanie naczyń i sztućców.. Krystyna Łukaszewska.. Szczegółowo zostało omówione wyposażenie zakładów gastronomicznych i sprzęt niezbędny w .Temat: Dystrybucja posiłków w szpitalach.. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy".opisuje wyposażenie techniczne pomieszczeń zakładu gastronomicznego, w tym maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej warzyw, urządzenia do obróbki termicznej; wskazuje drogi komunikacyjne w zakładzie gastronomicznym; zapobiega krzyżowaniu się dróg produktu, półproduktu i wyrobu gotowego w procesie przygotowania potrawkwalifikacje w zawodzie Publikacje: zgodne z nową podstawą programową z aprobatą MEN opracowane w podziale na kwalifikacje napisane przez specjalistów i nauczycieli praktyków z dużą liczbą ćwiczeń, przykładów praktycznych, tabel i schematów z wyróżnieniem najważniejszych treści, rysunkami i ilustracjamiStrona 1 z 1 Program praktyki zawodowej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 Materiał nauczania 1..

Temat: Instalacja elektryczna w zakładzie gastronomicznym.

3.Wyposażenie stanowiska pracy: − poradnik dla ucznia, − rocznik statystyczny, − arkusze papieru formatu A4, − arkusze papieru formatu A0, − kolorowe flamastry, − kalkulator, − komputer z drukarką i łączem internetowym.. Bielizna i zastawa stołowa - rodzaje i jej zastosowanie.. Zalecane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne.. Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji TG.07 (Sporządzanie potraw i napojów), a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie jak: PDG, KPS i bhp.. Krótkotrwałemu prze­chowywaniu podlegają również półprodukty i gotowe wyroby powstałe w toku produkcji w każdym lokalu gastronomicznym.użytkowania instalacji technicznych w zakładzie gastronomicznym; BHP(9)1. wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy .. przepisy dotyczące prawa pracy, wyposażenie zakładu gastronomicznego.. Po zakończeniu tego etapu obróbki wstępnej surowiec czy-ści się i myje.. Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: T.6.. Opracowanie publikacji: mgr inż. Krystyna Łukaszewska, nauczyciel przedmiotów zawodowych.. Do tego celu służą określone typy maszyn i urządzeń, które możnaPlanowanie produkcji dziennej w zakładzie gastronomicznym zależy od: Rodzaju świadczonych usług w zakładzie np. - pełne wyżywienie -stołówka szpitalna, catering - wyroby cukiernicze - kawiarnia , cukiernia..

Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomiczny 2.

4. uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych - reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do .Wydrukujcie poniższą kartę pracy, wykonajcie zadania, zróbcie zdjęcie Waszej pracy i przyślijcie na adres: do sprawdzenia i oceny: ZADANIE_NA_OCENE-_CZYSZCZENIE_DREWNIANYCH_MEBLI.pdf .. ĆWICZENIA I ZADANIA Z. Sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych 343404, kucharz 512001.. Kształtowanie postaw uczniów zgodnych z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego.. ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia .Wykonanie: 1) jaja sadzone, 2) jajecznica, 3) kotlety z jaj, 4) surówka z kiszonej kapusty.. Cele: poznasz sposoby wydawania posiłków w szpitalach, dowiesz się jaki sprzęt gastronomiczny wykorzystywany jest do wydawania posiłków, poznasz zalety systemu tacowego, Na swojego e-maila otrzymałeś notatkę do tematu.. Zapiszcie temat lekcji w zeszycie: "Rodzaje instalacji w zakładzie gastronomicznym".. Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie przedmiotowym:4.. ZAKŁADZIE GASTRONOMICZNYM.. Wyposażenie techniczne sal: stoły, krzesa, pomocniki, wózki kelnerskie, ł podgrzewacze, chłodziarki, drobny sprzęt.. Cel lekcji: Zapoznanie z budową, zasadą działania i obsługi instalacji elektrycznej w zakładzie gastronomicznym.. Cel ogólny zajęć: zapoznanie uczniów ze znaczeniem prawidłowego rozmieszczenia pomieszczeń w zakładzie gastronomicznymZgodnie z art. 207. gastronomicznych.. WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO W.. Wykonywanie zadań i ćwiczeń zleconych i ocenianych przez opiekuna praktykNazwa przedmiotu: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Klasa: I Technikum: technik organizacji usług gastronomicznych, ilość godzin: 3 Temat zajęć: Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.. Proszę o przepisanie jej do zeszytu.. Wielkości i mocy przerobowych zakładu - małe lub duże sale konsumenckie z zapleczem kuchennymWszelkie zakupione towary, materiały i wyposażenie, które nie są wykorzystane bez­pośrednio po nabyciu do procesu produkcji, muszą być magazynowane w odpowiednich warunkach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt