Opisz ogólne zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu powietrznego

Pobierz

Osoby znajdujące się w domu powinny: ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności' indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik .POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnychPo usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH ALARM POWIETRZNY Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy: Osoby znajdujące się w domu powinny: - ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności' indywidualne środki ochrony przedPAMIĘTAJ!. Nauczyciel określa jak młodzież ma opuszczać klasę.PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA.. PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW.. Osoby, które znajdują się w domu po ogłoszeniu alarmu powinny: Zamknąć wszystkie okna i zabezpieczyć dom; Odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz gazowe Postępowanie po usłyszeniu alarmu (spodziewany nalot powietrzny).. Należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród młodzieży.. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności: przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie .1 ZASADY ZACHOWANIA SI Ę LUDNOSCI PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH obowi ązuj ące mieszka ńców Bydgoszczy, okre ślone przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta I..

Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole: 1.

Po ogłoszeniu alarmu: włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych, postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach, wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów obrony cywilnej,W razie ogłoszenia alarmu należy: przerwać wykonywane czynności; odpowiednio się ubrać; wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub za pomocą bezpieczników), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór), wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach; zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne .Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole.. 2 - Odrzucenie tradycji i myśli Kościoła.. Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludno ści stanowi jedno z wielu kluczowych działa ń organów zarz ądzania kryzysowego w zakresie ochrony ich zdrowia, życia i mieniae) czynności żołnierza po ogłoszeniu alarmu powietrznego w MSD, MCzP oraz w działaniach bojowych.. Nie należy panikować.. 6 - Zerwanie zależności od papieża.. Alarm rozpoczyna się trzema kolejnymi dzwonkami lub dźwiękiem gongu.. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowliOpisz sposoby zapobiegania panice po ogłoszeniu alarmu..

Postępowanie po ogłoszeniu alarmu w szkole.

Osoby znajdujące się w domu powinny : ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności' indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.Przyporządkuj podanym wyznaniom odpowiednie zasady.. - Po ogłoszeniu alarmu, należy: - przerwać wykonywa - Pytania i odpowiedzi - EDBPo usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do naj-bliższego ukrycia.. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe .Zasady ogólne.. Sposób ogłaszania alarmu o skazeniach to przerywany modulowany dźwięk syreny oraz sekwencja krótkich dźwięków w stosunku 1:1.Wizualnym znakiem alarmu o skażeniach jest czarny trójkąt.By odwołać alarm o skażeniach stosuje się dźwięk ciągły trwający 3 min.Po usłyszeniu alarmu powietrznego trzeba działać szybko i rozważnie.. Normy szkoleniowe:opisać ogólne zasady ewakuacji obowiązujące w szkole, opisać własne zachowanie podczas ewakuacji, opisać drogę ewakuacyjną z pomieszczenia, w którym aktualnie odbywają się zajęcia, wykorzystać zdobytą wiedzę o zasadach ewakuacji podczas symulacji ewakuacji przeprowadzonej na zakończenie lekcji.Sposoby powiadamiania, alarmowania - sygnały alarmowe..

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Uczeń potrafi zdefiniować i rozpoznać rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych.ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1.. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do naj-bliższego ukrycia.c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po usłyszeniu alarmu powietrznego.. Poznaniu sposobów ogłaszania oraz zasad zachowania się w sytuacji ogłoszenia alarmu służy realizacja programu ścieżki edukacji dla bezpieczeństwa, której elementy związane z tematem alarmu w szkole, są realizowane i przypominane na lekcjach wychowawczych.. ŁĄCZNOŚĆ 1) PRZEDMIOTOWE CELE SZKOLENIA W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu żołnierz powinien znać: - ogólną charakterystykę oraz ogólną budowę środków łączności,Postępowanie w przypadku powstania innego miejscowego zagrożenia (wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych).. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustalonym regulaminem.. 5 - Zachowanie hierarchii biskupów.. po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć.. Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie bloko-wały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć..

Ogólne zasady zachowania.

Anglikanizm: .Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. Niniejszy materiał przeznaczony jest do realizacji szkolenia podstawowego .. zasady postępowania żołnierzy w przypadku użycia przez przeciwnika BŚT, d) rodzaje toksycznych środków przemysłowych (TŚP), .. czynności żołnierza po ogłoszeniu alarmu powietrznego w MSD, MCzP oraz w działaniach bojowych.- omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu (4 przykłady) Ocena bardzo dobra Uczeń: - wyjaśnia, na czym polegają działania sytemu wykrywania skażeń i alarmowania - podaje sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzenia o zagrożeniu Ocena celująca Uczeń: 3 - Głową Kościoła jest władca.. Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego: Osoby znajdujące się w domu powinny: ubrać się; wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu; zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;W celu odwołania alarmu powietrznego stosuje się dźwięk trwający 3 minuty.. Osoby znajdujące się w domu powinny: ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności' indywidualne środki ochrony przed skażeniami , środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,Zasady zachowania się uczniów po ogłoszeniu alarmu w szkole.. Potrafić: a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP.. 2010-09-17 20:50:09 Zachowanie .. 4 - Cnotliwe życie pozbawione rozrywek.. 2.Po usłyszeniu sygnału alarmu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. Sposób post ępowania na sygnał alarmu powietrznego 1) przebywaj ąc w miejscu pracy w innym miejscu publicznym lub w drodze: • przerwa ć prac ę, nauk ę, udział w imprezie,Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania .. POSTĘPOWANIE PO USŁYSZENIU SYGNAŁU /ALARMU/ Zapamiętaj!. O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu.. 1 - Pismo Święte jako jedyne źródło wiary..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt