Karta charakterystyki alkohol etylowy skażony

Pobierz

Zastosowania odradzane: Nie przeznaczony do konsumpcji.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) Denturax - alkohol etylowy skażony porektyfikowany.Do profesjonalnych zastosowań dostępny jest w sprzedaży alkohol etylowy 96% - skażony.. Rozmiar.. ALKOHOL ETYLOWY (skażony) inaczej spirytus rektyfikowany 96% jest to .Alkohol etylowy odwodniony skażony Sporządzona na podstawie Rozorządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.05.2015r Data sporządzenia Luty 2018 r. Data aktualizacji Luty 2019 r. S e k c j a 1 .. I d e n t y f i k a c j a s u b s t a n c j i , I d e n t y f i k a c j a p r z e dEtanol oferujemy Państwu jako produkt czysty lub częściowo skażony, objęty aktualnie obowiązującą stawką akcyzy, dostarczany zgodnie z przepisami prawa, jak również jako alkohol etylowy całkowicie skażony, objęty zerową stawką podatku akcyzowego.. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJ I ORAZ ZASTOSOWANIE ODRADZANE ZASTOSOWANIA ZIDENTYFIKOWANE Rozpuszczalniki i rozcie ńczalniki, środki przeciwdziałaj ące1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. 96% alkohol etylowy nazywamy także spirytusem rektyfikowanym..

Alkohol etylowy całkowicie skażony.

W rozcieńczeniu do 70% z wodą demineralizowaną może stanowić skuteczny środek dezynfekujący zabijający wirusy i bakterie.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6NAZWA HANDLOWA/ INNE NAZWY Alkohol etylowy rektyfikowany zwykły o mocy minimum 96 % v/v ska żony, spirytus ska żony, etanol ska żony, etanol przemysłowy.. Produkt przeznaczony do rozcieńczania kompozycji zapachowych, farb, politur i lakierów żywicznych.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu Kontakt Etanol Plus - Alkohol etylowy całkowicie skażony P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozp.. Alkohol etylowy MEK 5-metylo3-heptanon Benzoesan denatoniumDenaturat - alkohol etylowy całkowicie skażony Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy) Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie 75 - <95 % Rozporządzenie 1272/2008Eye Irrit..

Alkohol etylowy odwodniony.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiAlkohol etylowy (etanol 96%) całkowicie skażony spirytus rektyfikowany KRYPTONTEK.. Zastosowanie.. 2,5 - <10 %Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU RO1E 96% Alkohol etylowy rektyfikowany (całkowicie skażony)- Kontynuacja na następnej stronie - Data sporządzenia: 11.05.2017 Aktualizacja: 04.03.2019 Wersja: 3 (zastępuje 2)Nazwa handlowa produktu: ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 1.2.. 2: H225 - Niebezpieczeństwo Etanol ¹ Klas.. Pobierz PDSETANOL całkowicie skażony (WE3199/93) OPAKOWANIE: beczki 200l IBC 1000l Cysterny SKŁADNIKI: alkohol etylowy całkowicie Czytaj więcejDenaturat niebarwiony, minimum 90%, opak 5L.. 159,90 zł.. Oferta dotyczy zakupu 20L denaturatu niebarwionego lub barwionego.. Alkohol etylowy odwodniony o mocy pozornej 99,8% ±0,2 obj.Zastosowania zidentyfikowane: Alkohol etylowy o mocy pozornej 70% całkowicie skażony, nie przeznaczony do konsumpcji.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1..

zawartość całkowitego alkoholu 96%.

Alkohol etylowy skażony różnymi czynnikami skażającymi zgodnymi z aktualnym rozporządzeniem np. acetonem, eterem, alkoholem izopropylowym - dzięki czemu nie obowiązuje na niego akcyza.. + Dodaj do porównania Dodaj do listy zakupowej.. zm. ANA alkohol skażony do użytku zewnętrznego Data wydania: 28.01.2016 Aktualizacja: 25.07.2016 Strona/stron: 5/11 Wydanie 2 narzędzi, odtłuszczania powierzchni, rozcieńczania wyrobów chemicznych (farb, bejc i lakierów).Alkohol etylowy skażony - gdzie jest używany?. Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna składająca się z alkoholu etylowego oraz skażalników (MEK+ propan-2-ol oraz bensoesanu denatonium) Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008*KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY Data sporządzenia: 28-02-2014 Data aktualizacji: Wartość dopuszczalnych stężeń dla produktu nie jest ustalona.. Oferta dotyczy zakupu 5L denaturatu niebarwionego.. Karty Charakterystyki dostępne są na 2/10.. Spirytus rektyfikowany (etanol 96%) to pozbawiony obcych aromatów wszechstronny środek do czyszczenia i odtłuszczania..

Minimalne stężenie alkoholu etylowego wynosi 90%.

Zastosowania odradzane: Nie stosować do celów spożywczych 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: PHOENIX CHEMICALS TRADING SP.. uniwersalny.. Zastosowania odradzane: Brak dostępnych danych 1.3.. Istotne zidentyfikowane zastosowania: Chemia gospodarcza, kosmetyki 1.2.2.. Używany jest między innymi w przemyśle: kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym, drukarskim.. Zajmujemy się sprzedażą czystego lub skażonego etanolu.Alkohol benzylowy: odczynnik: Alkohol etylowy roztwór 50- 55%: roztwór: Alkohol etylowy roztwór 55-75%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 40-50%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 75- 80%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 80- 90%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 90- 93%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 94- 97%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 97- 99%Etylowy alkohol 96% CZDA:01--XXXX Odczynnik.. IPA Izopropanol alkohol izopropylowy 99,9%.DENATURAT BEZBARWNY Alkohol etylowy skażony 5L.. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010 r. DARCHEM MOGILNO Alkohol etylowy Data wydania: 15.07.2019 Data aktualizacji: 11.02.2020 Strona/stron: 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Doskonały do odtłuszczania, czyszczenia oraz jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.. Etanol jest środkiem powszechnie stosowanym w kosmetologii.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Cena katalogowa 99,99 zł.. Identyfikator produktu Alkohol etylowy 1.2.Vevex - alkohol etylowy (rektyfikowany, odwodniony) czysty, skażony (zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie), całkowicie skażony, produkty na ich bazie oraz inne chemikalia i produkty dedykowaneAlkohol etylowy całkowicie skażony - Denaturat.. (- % Promocja ograniczona) 46,99 zł.. Alkohol etylowy skażony to produkt o stężeniu wynoszącym 96%.. Zastosowanie: Skuteczny środek do odkażania i dezynfekcji.. Charakterystyka.. Taki płyn można rozcieńczać w dowolnych proporcjach z wodą, uzyskując .alkohole skażone.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1. karta charakterystyki.. Alkohol etylowy rektyfikowany o mocy pozornej 96%±0,5 obj.. Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik politur, jako paliwo do kuchenek spirytusowych, do mycia szyb oraz jako środek odkażający.. 19,90 zł - 59,00 zł z VAT.. W artykule krótko wyjaśniamy, w jakim celu stosuje się skażenie i czy wpływa ono na jakość produktu.. Produkt stosowany w chemii gospodarczej jako rozpuszczalnik organiczny.. Etylowy alkohol 96% CZDA Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.. Z O.O. ul. Bonifraterska 17Alkohol etylowy całkowicie skażony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/1112 z dnia 22 czerwca 2017 r. Alkohol etylowy rektyfikowany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt