Interpretacja przepisów prawa administracyjnego

Pobierz

Uzasadnienie powinno zawierać nie tylko przytoczenie przepisów, ale również wyjaśnienie ich znaczenia w kontekście danego stanu faktycznego.Na przykład, w sytuacji, gdy podatnik otrzyma niekorzystną dla siebie indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, nie musi już przed wniesieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wzywać właściwy organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa.. Interpretacja udzielana jest w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie.. Zawiera ona: 1. wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz 2. pouczenie o prawie wniesienia środka zaskarżenia.. Zobacz też.. Istotną rolę w tym zakresie spełniają orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, bowiem pozwalają organom administracji na stosowanie wykładni zbieżnej z wykładnią .lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, a kwestie proceduralne - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami .. uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawachNowy art. 7a k.p.a.. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.. stanowi w § 1, że we wszystkich tych przypadkach, w których przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.Sąd przypomniał, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m. in..

Do postępowań o wydanie interpretacji indywidualnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie .W dniu 20.11.2008 r. wpłynął ww.. na decyzje administracyjne; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających; akty prawa miejscowego akty nadzoru nad działalnością organów .prawo administracyjne Artykuł odnosi się do kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej organu podatkowego za wydanie niezgodnej z prawem interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), do której zastosował się jej adresat, zaś wydana niezgodnie z prawem interpretacja indywidualna stała się źródłem szkody .Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej; Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.Interpretacja przepisów Stosowanie przepisów przejściowych do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592) w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania lub przetwarzania odpadówadministracyjnego jest sprawa indywidualna rozstrzygana przez organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej; Postępowanie administracyjne jest łańcuchem czynności formalnych, podejmowanych przez władzę administracyjną i osoby zainteresowane przy wykonywaniu przepisów prawa administracyjnego.Do zasad ogólnych polskiego prawa administracyjnego zaliczamy: - Zasadę państwa prawa - Zasadę praworządności - Zasadę pogłębiania zaufania obywateli - Zasadę informowania stron - Zasadę uczestnictwa stron w postępowaniu - Zasadę wyjaśniania przesłanek załatwienia sprawy - Zasadę szybkości postępowania - Zasadę nakłaniania do ugody - Zasadę pisemności postępowania - Zasadę dwuinstancyjności postępowania - Zasadę trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych i .Mogą one jednak mieć duże znaczenie w interpretacji (wykładni) przepisów prawa administracyjnego i ich stosowaniu w praktyce administracyjnej..

wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania opłat administracyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny .Materiały dydaktyczne nr 1 z przedmiotu Prawo Administracyjne Studia stacjonarne Prawa 2 rok, grupy 5 i 6 3 nie ma stałego zakresu działalności administracji - jest on ciągle zmienny - zależy on od aktualnych przepisów prawa, przejęcie ma miejsce poprzez stanowienie prawa - prawo jest pierwotne (założenie).Rozbieżne stanowiska sądów w kwestii pojęcia "wydanie" interpretacji podatkowej W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 22 czerwca 2005 r. do urzędu skarbowego wpłynął wniosek podatniczki o udzielenie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych.Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji nie przyznaje sądom uprawnienia do odmowy stosowania przepisów ustaw za każdym razem, o ile pojawiają się wątpliwości co do ich .Opinia potwierdzająca istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że okoliczności przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogą stanowić czynność lub element czynności wpisanej w unikanie opodatkowania w rozumieniu art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązuje organ interpretacyjny do odmowy wydania interpretacji indywidualnej..

Kodeks postępowania administracyjnego normuje również sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust.

Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i nie może to dotyczyć zdarzeń przyszłych.Podsumowując, we wskazanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jeśli po przedstawieniu wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, organ ustaliłby pewne .Również nasz polski ustawodawca wprowadził pojęcie "interpretacji przepisów prawa podatkowego" w Ordynacji podatkowej, przy czym nie definiuje, co przez to rozumieć, dzieląc jednocześnie wydawane przez siebie akty interpretacyjne na "ogólne" i "indywidualne", co ze swej istoty jest sprzeczne z czynnościami interpretacyjnymi w wykonywaniu władzy wykonawczej.Dokonana przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego interpretacja przepisów prawa administracyjnego, stosownie do art. 269 § 1 p.p.s.a, jest wiążąca dla składu orzekającego..

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.podstawie różnych ustaw szczególnych prawa administracyjnego.

wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, czyli proces (zespół czynności) zmierzający do ustalenia znaczenia .Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego właściwy organ wydaje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (art. 14d Ordynacji podatkowej).. subsumpcja; analogia (metoda stosowania prawa) sylogizm prawnyIndywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną, o której stanowi art. 14k o.p. Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 184 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji.Kodeks postępowania administracyjnego normuje również sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust.. Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną) nie może mu szkodzić.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt